En

צור קשר

checked

תזכיר חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' __), התשע"ו-2016.

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 (להלן –החוק), נכנס לתוקף ביום 6 בפברואר 2015. מטרת החוק היא לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם. במסגרת החוק נקבעו שיטות שונות לחלוקה לפי אופיו של מוצר החיסכון הפנסיוני. בהקשר זה נקבעו הוראות שונות לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות (הכולל: הסדרי פנסיה תקציבית, קרנות ותיקות וביטוחי מנהלים ישנים) וחיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים (הכולל את יתר החיסכון הפנסיוני).בדומה לתיקונים שנקבעו בחלק הכללי ביחס לחיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות תוקנו גם בתיקונים עקיפים חוק שירות המדינה (גימלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן - חוק הגימלאות), וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)[נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן –חוק שירות הקבע).
במסגרת יישום הוראות החוקעל ידי הגופים המשלמים, התברר כי קיימים מספר עניינים בחוק הדורשים תוספות, תיקונים והבהרות. התיקונים המוצעים בהצעה זו נועדו לייעול ושיפור האפשרות שעומדת בידי בני זוג שנפרדו לחלק את החיסכון הפנסיוני דרך הגופים המשלמים ולסייע לגופים המשלמים ליישם את הוראות החוק.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תזכיר חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' __), התשע"ו-2016.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד