En

צור קשר

checked

בקשת ביצוע תובענה על סכום קצוב

 מערכת "כלים שלובים", הצהרות הנדרשות על ידי עורכי דין

כחלק משינויים מערכתיים שעברה מערכת ההוצאה לפועל לפני מספר שנים ובניהם הקמת חטיבת שירות לקוחות, הוגדרו יעדים לשיפור השירות והנגשת השירות ללקוח. לצורך זאת הוחלט על ניסוח מחודש של טפסי הגשת בקשות הביצוע, ובניהן בקשה לביצוע תובענה על סכום קצוב. בנוסף, באוקטובר 2014, עלתה מערכת מחשוב חדשה, מערכת "כלים שלובים", כאשר בעת שינוי הטפסים הן האגף המקצועי והן אגף שרות לקוחות ביצעו התאמות בטפסים אל מול המסכים במערכת המקוונת, התואמים את דרישות המערכת (קיומם של מסמכים, הצהרות הנדרשות על ידי עורכי דין, התאמה של פרטים שונים שנדרשים ועוד).

 כמו כן, במהלך העשור האחרון, בוצע הידוק הפיקוח על שלב פתיחת התיקים, בין היתר כתוצאה מדו"ח מבקר המדינה משנת 2016 שעניינו מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל, דו"ח המדווח על בדיקה של תיקי הוצאה לפועל, כאשר בין היתר, עלו כשלים, הנוגעים ממנגנון פתיחת תיקי ההוצאה לפועל. עמדת מבקר המדינה, הייתה כי מערכת ההוצאה לפועל פועלת במקרים רבים כלפי אוכלוסייה מוחלשת המתקשה לעמוד על זכויותיה, בייחוד מול גורמים וארגונים חזקים.

בהתאם לאמור, מוצע לתקן את טופס בקשת הביצוע לפי סעיף 81א1 לחוק שעניינה בתביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק. בתיקון המוצע, נעשו התאמות כך שפקידי ההוצאה לפועל יוכלו לראות בתוך בקשת הביצוע ומבלי להידרש למסמכים הרבים המצורפים לכתב התביעה, את פרטי ועובדות התביעה ולוודא כי הם נתמכים במסמכים, (בתוך בקשת הביצוע מתבקש ב"כ הזוכה, לצטט את הסעיף הרלבנטי מתוך הנספח המצורף לתביעה, שיש בו כדי לתמוך בעילת התביעה) עוד נעשו התאמות לשינויים בתקנה 109ד1 לתקנות, המאפשרת הגשת תובענה גם על סמך חיובים או הקלטה, ובלבד שראיות אלו נתמכות בתצהיר. כמו כן, נעשו התאמות לשינויים בתקנה 109ד2 לתקנות, המאפשרת הגשת תובענה כנגד ערבים על סמך התנאים המבוקשים בתקנה 109ד1 וכן על סמך תצהיר התומך בעובדות מגיש הבקשה בהתאם לתקנת משנה 1092(1) ו- (2). הטופס המוצע, מעגן את השינויים שהוצעו אגב תקנה 109ד1 ותקנה 109ד2 בנוסח אחיד בבקשת הביצוע.

התאמה נוספת שהוטמעה בטופס נוגעת להצהרה והתחייבותו של מגיש הבקשה, לבדוק את פרטי ועובדות הבקשה ולוודא כי הם נתמכים במסמכים, לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בגין כל תשלום שמתקבל על ידי החייב, לשמור את כלל המסמכים והנספחים עליהם נסמכת הבקשה והצהרה כי לא בוצעו שינויים בתנאי ההתקשרות במקרה שבו מגיש הבקשה לא צרף את החוזה המלא לבקשת הביצוע. אין באפשרות פקידי לשכות ההוצאה לפועל לעקוב אחר כל גוף וגוף כי מלאו את המסמכים כהלכה וצירפו את המסמכים הנדרשים ועל כן, מוצע להוסיף את הצהרתו והתחייבותו של מגיש הבקשה כי מילא אחר כלל התנאים המנויים בטופס.

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת ביצוע תובענה על סכום קצוב: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד