En

צור קשר

checked

זכות ירושה של ידועה בציבור


השופטת פאני גילת כהן

 

מבחינת המנוח לא הייתה מערכת היחסים שלו עם הנתבעת אקסלוסיבית, ובמקביל לקשר שהוא ניהל עמהועל כך אין חולק, וראו  למשל הראיות שהוצגו על ידה ולקוחות מפרסומים ברשת החברתית, נהג המנוח להתראות ולבלות עם נשים נוספות. כך, לדוגמא, עולה מן העדויות, כי המנוח ניהל קשר אינטימי עם אישה נוספתוגם עם גרושתו.

 

המנוח ניהל קשרים חבריים ואינטימיים עם נשים שונות מטעמי נוחות מבלי ליצור מחויבות כלפיהן.

 

בעניין זה מצאתי להבהיר, כי שוכנעתי שהקשר של המנוח עם הנתבעת היה הדוק, רציני ומשמעותי יותר מן הקשרים שניהל עם נשים אחרות, אולם, כאמור, שוכנעתי עוד, כי הוא לא ראה עצמו מחויב כלפיה, ולכן ניהל במקביל לקשר עמה קשרים אינטימיים עם אחרות, וגם עובדה זו מטילה, במידה רבה, צל על טענותיה לפיהן המנוח והיא ניהלו מערכת יחסים של ידועים בציבור.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד