En

צור קשר

checked

החלטה בסוגיה אימתי החלטה היא פס''ד שיינתן בגינה ערעור בזכות (רמ"ש 18072-07-20)

9/07/2020

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים


רמ״ש 18072-07-20 פלוני ואח׳ נ׳ אלמוני ואח׳


בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

 

עסקינן בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה (סגנית הנשיא אלה מירז) מיום 11.6.20.

בפסק הדין נתנה השופטת קמא תוקף של פסק דין לתוכנית החלוקה מטעם המודד שמונה על ידה בהמשך לפסק דין מיום 10.4.2019, תוך ציון כי ניתן לפעול לרישומה על פי דין.

המבקשים התלבטו אם עסקינן ב״החלטה אחרת" או שמא ב״פסק דין". הם סברו כי עסקינן ב״החלטה אחרת" ולכן הגישו בקשת רשות ערעור. יחד עם זאת ציינו המבקשים בסעיף 62 לבקשתם, כי ככל שבית המשפט לערעורים יסבור כי עסקינן ב״פסק דין", הם מבקשים לעשות שימוש בתקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), ולדון בבקשה כבערעור בזכות.

לאחר ששקלתי הדברים סבורני כי פסק הדין מיום 11.6.20 נשוא הרמ״ש, הוא בגדר "פסק דין" ולא "החלטה אחרת", כך שלמבקשים יש ערעור בזכות על פסק דין זה.

הבחינה אם החלטה היא "פסק דין" או "החלטה אחרת" אינה נעשית בהכרח על פי הכותרת שניתנה לה, אלא בהתאם למהותה. השאלה בהקשר זה היא האם נסגר התיק או שמא נותר לשופט ענין נוסף לדון בו בגדר ההליך, כך שטרם ניתנה הכרעה סופית בענין נשוא התובענה. כך הם פני הדברים בין אם זאת היתה כוונת הצדדים בתחילת ההליך ובין אם התגבשה כך בהמשך ההליך.

ראו לענין זה:

רע"א 3233/13 בראודה נ׳ פרבר (30.10.2014) - (להלן: (ענין בראודה״);

בתביעות פירוק שיתוף במקרקעין למשל נקבעה הלכה כי אין בית המשפט מסיים תפקידו עם החלטת מכירה, אלא עד סיום כל "פעולות העזר" הכרוכות בביצועה.


 

כך צריך להיות לטעמי במסגרת של תוכנית חלוקה הנוגעת לזכויות צדדים במקרקעין. אם בית משפט מינה מומחה (מודד) לענין זה, ואפילו בהסכמת הצדדים, הוא צריך לבחון את חוות הדעת ולקבוע אם לאשר את חוות דעתו ולהורות על יישום תוכנית החלוקה שהתווה בחוות דעתו במסגרת ההליך עצמו בו מונה המומחה. אחרת בית המשפט לא יסיים בנדון את תפקידו.

(השוו בנדון לענין בראודה).

במקרה דנן, במסגרת פסק הדין מיום 10.4.2019 ניתן תוקף להסכמות הצדדים, כי לאחר תיקון הצוואה ימונה מודד מוסכם לצורך ביצוע חלוקת הקרקע בחלקות 56 ו-58 בגוש 19316 באדמות [העיר].

כך הם פני הדברים בין אם זאת היתה כוונת הצדדים בתחילת ההליך ובין אם התגבשה כך בהמשך ההליך (השוו בנדון לענין בראודה).

מי יאשר את תוכנית החלוקה נשוא חוות דעת המודד (המומחה)?

בפסק הדין מיום 11.6.2020 (נשוא רמ״ש זה) שיקפה השופטת קמא את דעתה, כי היא צריכה לאשר התוכנית וליתן לה תוקף של פסק דין, תוך הוראה כי המשיבים רשאים לפעול לרישומה על פי דין (סעיף 13(א) לפסק הדין קמא).

לאור זאת יש לראות את פסק הדין מיום 11.6.2020 כפסק דין משלים לפסק הדין מיום 10.4.2019.

מכאן כי עסקינן ב״פסק דין" ולא ב״החלטה אחרת" והערעור עליו הוא בזכות.

ר

על כן ומכח סמכותי על פי 410א לתקנות, אני קובע כי רמ״ש זה יידון כערעור בזכות.

המזכירות תפעל להפיכת הרמ"ש לערעור בזכות (תוך קביעת מספר חדש והוראות לענין ערבון בהתאם), וקביעתו לשמיעה בפני הרכב בהתאם.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה החלטה בסוגיה אימתי החלטה היא פס''ד שיינתן בגינה ערעור בזכות (רמ"ש 18072-07-20): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד