En

צור קשר

checked

פוליגמיה בישראל - נישואין ללא גירושין

נישואין וגירושין בישראל נערכים על פי הדין האישי שאליו משתייך האדם. בהתאם לדין תורה ולדין השרעי גבר יכול לשאת יותר מאישה אחת. אמנם מרבית היהודים נוהגים כבר למעלה מאלף שנים שלא לשאת יותר מאישה אחת )בין היתר מכוח חרם דרבינו גרשום, שהיה מחשובי רבני אשכנז, בן המאה ה-11 ,)אך בית הדין הדתי יכול להתיר לשאת אישה שנייה במקרים חריגים ואם מתקיימים נישואין כאלה בפועל, אף ללא היתר, הם בעלי תוקף מבחינת משפטית והלכתית.

 

הקוראן מתיר לשאת עד ארבע נשים. הפוליגמיה היא נוהג חברתי מרכזי בחברה הבדואית, שהינה חברה מוסלמית מסורתית - בדומה לחברות ערביות ומוסלמיות אחרות בעולם. מחקרים מצביעים על התופעה כמתקשרת במידה רבה למבנה החברתי הפטריארכלי ולחשיבות הקבוצה והשבט בחברה הבדואית, יותר מאשר לדת האסלאם. הגם שהנישואין הפוליגמיים נעשים על פי דת האסלאם יש אשר רושמים את הנישואין הנוספים ויש שלא. יש כאלה שרושמים את הנישואין השניים לאחר גירושין פיקטיביים מהאישה הראשונה ויש כאלה אשר מצהירים על האישה הנוספת כידועה בציבור, אם כי ברור לכול כי תופעה שכזו אינה יכולה להתקיים בחברה הבדואית המסורתית.

 

 

אישה העוזבת את בעלה נאלצת להותיר את ילדיה מאחור. מסיבה זו כמו גם מסיבות אחרות - ובהן כבודה של האישה ורצונה להימנע מהשפלה פומבית על כך שננטשה על ידי בעלה, וכן קיומם של קשרים בין משפחתה של האישה למשפחת בעלה - נמנעות נשים שננטשו על ידי בני זוגן לעזוב את בית משפחתו והן ממשיכות להתגורר בסמוך אליו". גם מבחינת הגברים, כך לטענת אבו שארב, הנישואין הפוליגמיים עדיפים על פני גירושין: "הגבר רוצה שהאישה תגדל את הילדים, כי אחרת הם הופכים לנטל. הרבה פעמים הסיכום הוא שהאישה הראשונה נשארת בבית, מקבלת קצבת ילדים והבטחת הכנסה מהמוסד . לביטוח לאומי ומגדלת את הילדים לבדה. והחברה נותנת לגיטימציה להתנהגות כזאת".

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פוליגמיה בישראל - נישואין ללא גירושין: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד